Data Analytics Expert / Professional (Data Analytics)/นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญ / ระดับชำนาญการ

Full Time

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ/มอบหมาย สอบทานควบคุมคุณภาพผลงาน และให้คำแนะนำการจัดทำรายงานประเภทต่างๆ (Ad-hoc & Timely Reports) กับทีมงานทั้งในเชิงของกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงาน
 • จัดการ ควบคุม ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประชุมกับผู้บริหาร Business unit
 • สื่อสาร มอบหมาย ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกับทีมงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของทีมงานให้กับผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้รับทราบ
 • ช่วยเหลือทีมงานให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบ Troubleshooting ได้
 • วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน (operation process) และ/หรือ วิธีการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค (technique)
 • ติดตามและร่วมพัฒนาระบบการออกรายงาน พร้อมทั้งการทำ ETL หรือ ออกแบบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกรายงาน
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ผลกระทบ ติดตาม และพัฒนาคิดหาวิธีป้องกันการเกิดปัญหาที่ต้นเหตุ (Root cause) นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับได้

Skills

 • สามารถใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 2 โปรแกรม เช่น Power BI, Tableau เป็นต้น
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์: สามารถทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงในแง่มุมต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

Education and Experience

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 26-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4-8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Database Management หรือ Data warehouse management

Job Summary

 • Vacancy: 1
 • Employment Status: Full Time
 • Job Location: Head office (BKK)
 • Salary:Negotiable